Szkody majątkowe
 

Pożar, powódź, grad, inne żywioły

czytaj więcej

Szkody majątkowe

STOWARZYSZENIE TWOJE CENTRUM ODSZKODOWAŃ zajmuje się kompleksową obsługą poszkodowanych przy szkodach majątkowych z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia obowiązkowego (np. ubezpieczenie gospodarstw rolnych) lub z tytułu zawartej polisy ubezpieczenia dobrowolnego
(np. ubezpieczenie nieruchomości, maszyn, towarów itp.).

pełną obsługę prawną

zastępstwo w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń

zgłoszenie szkody do właściwego Ubezpieczyciela

pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów

pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali,

dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów

weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych

nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu likwidacji szkody

dochodzenie należnej kwoty odszkodowania

Oprócz spraw, w których kompleksowo zajmujemy się dochodzeniem należnej kwoty odszkodowania, zajmujemy się również sprawami o:

a) ustalenie odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (opady atmosferyczne, działanie wiatru itp.), zdarzeń losowych (pożar), przestępstwa (włamanie, kradzież itp.) lub wykonawcy robót budowlanych (wadliwe wykonanie usługi, zniszczenie mienia itp.),

b) zaniżenie wartości kosztorysowej przez ubezpieczyciela przy likwidacji szkody - wymuszanie użycia materiałów budowlanych gorszej jakości, zaniżenie kosztów usługi budowlanej itp.),

c) zaniżenie wartości odszkodowania pomimo korzystaniu z usług profesjonalnego usługobiorcy – żądanie faktur źródłowych itp.,

d) wszelkie pozostałe przypadki odmowy przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę, w przypadku których nieokreślono ustawowego lub umownego wyłączenia odpowiedzialności.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box