Obrażenia ciała

Obrażenia ciała

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw ofiar wypadków drogowych. Szkody komunikacyjne to dziedzina, w której przodujemy, jeśli chodzi o wysokość uzyskiwanych kwot odszkodowania, a także skuteczność prowadzonych spraw. Zdając się na naszą wiedzę i umiejętności możesz być pewien, że Twój przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie i otrzymasz najwyższe możliwe odszkodowanie.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, ból i cierpienie spowodowane wypadkiem.

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne, które ma na celu zrekompensować krzywdę osoby poszkodowanej. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od zakresu krzywdy, a zatem od tego, jakie konsekwencje spowodował wypadek. W orzecznictwie wypracowano katalog okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia. Są to:

 • cierpienie fizyczne (wszelkie dolegliwości bólowe oraz inne ograniczenia sprawności ciała),
 • cierpienie psychiczne (osłabienie energii życiowej obejmujące m. in. smutek, poczucie bezradności i rezygnacji, problemy ze snem, irytację, lęk przed uczestniczeniem w ruchu drogowym),
 • długotrwałość leczenia,
 • ilość zabiegów leczniczych (w tym operacyjnych),
 • nieodwracalność następstw urazów (uszczerbek na zdrowiu, blizny, utrata sprawności),
 • wiek poszkodowanego,
 • konsekwencje w życiu osobistym i zawodowym (np. zmiana planów życiowych, brak możliwości ukończenia szkoły, kursów itp., podjęcia określonej pracy, awansu, konieczność rezygnacji z urlopu).

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Zakres kosztów leczenia uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby poszkodowanej wynikającej z charakteru doznanych przez nią obrażeń ciała. W przypadku, gdy jest to uzasadnione stanem jej zdrowia jest ona uprawniona do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków na

 • leki, opatrunki,
 • zakup wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych, w zakresie niefinansowanym ze środków ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rehabilitację,
 • przewóz osoby poszkodowanej na wizyty lekarskie, zajęcia rehabilitacyjne,
 • koszty dojazdu do szpitala osób najbliższych dla poszkodowanego (odwiedzin) w trakcie jego pobytu w szpitalu,
 • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności (opieka), np. mycie, przygotowywanie posiłków, zakupy,
 • specjalne odżywianie.

Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb po wypadku

(np. zwrot kosztów opieki )

Zwrot utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy,

Udział w wypadku oraz doznanie przez poszkodowanego obrażeń ciała skutkuje niejednokrotnie okresową utratą przez niego zdolności do pracy. Pozostaje on wówczas na zwolnieniu lekarskim i co do zasady (wyjątkiem jest np. wypadek przy pracy) otrzymuje mniejsze świadczenia niż wynagrodzenie, jakie uzyskałby pracując w okresie objętym niezdolnością do pracy. W takich sytuacjach powstaje szkoda w wysokości utraconego dochodu. Jest to szkoda pozostająca w związku przyczynowym z wypadkiem, podlega ona zatem naprawieniu przez zakład ubezpieczeń jako wynikająca ze zdarzenia stanowiącego źródło odpowiedzialności cywilnej.

Należy bowiem pamiętać, że chodzi nie tylko o świadczenia, dla których źródłem jest stosunek pracy, ale także te o charakterze cywilnym, na podstawie których poszkodowany zobowiązany jest do wykonania określonej usługi, jednak z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie wypełnić tego obowiązku. Chodzi tu zatem także o sytuację utraty zlecenia, czy braku możliwości realizacji umowy zawartej z klientem.

Zwrot wartości zniszczonych w wypadku rzeczy osobistych

(np. ubrania, sprzęt elektroniczny)

Koszty przygotowania do innego zawodu

Poszkodowany, który utracił częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może żądać wypłacenia na jego rzecz sumy, dzięki której pokryje koszty przygotowania do zawodu innego niż ten, jaki wykonywał dotychczas.

Zdarzają się sytuacje, gdy charakter obrażeń ciała i powstałe na ich skutek inwalidztwo uniemożliwiają wykonywanie dotychczasowej pracy, możliwe jest jednak – po przekwalifikowaniu – iż poszkodowany byłby w stanie poradzić sobie z innymi obowiązkami służbowymi.

W sytuacji, gdy wymagałoby to pokrycia określonych kosztów (np. ukończenia kursu), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić na rzecz poszkodowanego odpowiednią kwotę na ten cel. Kwota ta może mieć charakter świadczenia jednorazowego, możliwe jest jednak, iż przyjmie ona postać świadczeń okresowych. Zależne jest to od indywidualnych okoliczności danej spraw

 

Renta - Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

?

Współpracujemy z:

   

S5 Box